Πολιτική Ποιότητας

H εταιρία μας αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική εταιρία Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγιεινής, Ασφάλειας, Διαχείρισης και Τεχνικής συντήρησης κτιρίων.

Η Unidomus αναλαμβάνειμε αξιοπιστία  για λογαριασμό όλων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την εκπόνηση και εφαρμογή του Φακέλου Πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας, τα οποία καθιστούν μια επιχείρηση πιστοποιημένη και εναρμονισμένη απόλυτα με: την γενική Υγειονομική νομοθεσία και την ειδική νομοθεσία περί HACCP, το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλων Δημόσιων Οργανισμών Ελέγχου και Αδειοδότησης.

Επιπροσθέτως, δίνοντας την ανάλογη προσοχή και φροντίδα στα οικιακά κτίρια, είναι διαθέσιμα μοναδικά εκπτωτικά πακέτα συντήρησης στις βασικές υπηρεσίες της πολυκατοικίας (όπως κοινόχρηστα, απολυμάνσεις, πυροσβεστήρες, συντήρηση καυστήρα κ.ο.κ.)

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας Unidomus διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της Unidomus, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.

Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Η Διοίκηση

Κοινοποιήστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τεχνική Κάλυψη Κτιρίων

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ